Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro”

Zapraszamy na Walne Zebranie Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro” – sprawozdawczo – wyborcze, które odbędzie się dnia 30 wrzesień 2021 roku (czwartek) o godz. 17:00 (drugi termin 17:15) w Muzeum Energetyki na terenie TAURON Wytwarzanie S.A. – Elektrownia Łaziska.

Program Walnego Zebrania Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro”:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie Porządku Regulaminu Obrad.
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu SSK „Elektro” oraz sprawozdanie finansowe za 2020.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro”.
 9. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro”.
 10. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu SSK „Elektro” za 2020 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
 12. Przyjęcie wniosku Zarządu w sprawie pokryciu straty za 2020 rok z kapitału
  zapasowego SSK „Elektro.
 13. Udzielenie absolutorium Zarządowi SSK „Elektro” IV-tej kadencji.
 14. Udzielenie absolutorium Komisji Rewizyjnej sprawującej funkcję kontrolną w SSK „Elektro”.
 15. Wybór Zarządu SSK „Elektro” na kolejną kadencję.
 16. Wybór Komisji Rewizyjnej SSK „Elektro” na kolejną kadencję.
 17. Wolne wnioski i głosy.
 18. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 19. Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu:
Paweł Gałeczka

Wpis jest dostępny do 2021-09-30 21:00

W gotowości do startu

30 kwietnia br. został rozstrzygnięty konkurs Ministra Sportu pani Danuty Dmowskiej-Andrzejuk, w którym Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „Elektro” otrzyma dofinansowanie na wszystkie trzy złożone projekty w zakresie upowszechniania sportu w społeczeństwie realizowane w 2020 roku w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, finansowane ze środków pochodzących z budżetu państwa.

Wykaz imprez sportowo-rekreacyjnych na pewno nikogo nie zdziwi, ale uczestnicy będą zaskoczeni „jakością” ich wykonania. I tak, w Kalendarzu Stowarzyszenia Sportowo-Kulturalnego „Elektro” znajdzie się blisko 30 imprez sportowo-rekreacyjnych pn. …

Czytaj dalej W gotowości do startu